Algemene voorwaarden van de S-Polytec GmbH

1 Algemeen

1. Wij, S-POLYTEC GmbH, overigens (leverancier) verlenen onze leveringen en diensten, inclusief adviesdiensten, uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden in de versie geldig op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant (koper) zijn alleen van toepassing, voor zover deze door ons in individuele gevallen uitdrukkelijk en schriftelijk worden erkend.

2. Indien afzonderlijke bepalingen nietig zijn of worden, blijven de overige voorwaarden onaangetast. In plaats van een niet-effectieve bepaling, is de wettelijk toegestane bepaling van toepassing, die het dichtst in de buurt komt van de regelgeving die is bedoeld in de zakelijke voorwaarden.

2 Prijzen

1. In geval van twijfel zijn de prijzen af fabriek exclusief vracht, douanerechten, extra invoerrechten en verpakking plus btw in het wettelijke bedrag.

2. Als de beslissende kostenfactoren aanzienlijk veranderen na het indienen van de offerte of na bevestiging van de bestelling tot levering, zullen de leverancier en de koper een aanpassing van de prijzen overeenkomen.

3. De berekening is gebaseerd op de door de leverancier vastgestelde gewichten.

4. De leverancier is niet gebonden aan eerdere prijzen voor nieuwe bestellingen (= vervolgorders).

3 Aanbiedingen

1. Onze aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend. Dit geldt met name voor prijsinformatie in catalogen en prijslijsten. Bestellingen worden als geaccepteerd beschouwd als ze door ons schriftelijk worden bevestigd of onmiddellijk na ontvangst van de bestelling of op tijd worden uitgevoerd. Dan is de pakbon of de factuur geldig als orderbevestiging. Voor aanvullingen, wijzigingen of aanvullende mondelinge overeenkomsten is onze schriftelijke bevestiging vereist om geldig te zijn.

2. Kennelijke fouten, typografische fouten, drukfouten en rekenfouten binden ons niet. De illustraties, tekeningen, gewichten en afmetingen in catalogen, prijslijsten en andere documenten zijn slechts bij benadering tenzij anders overeengekomen. Dergelijke informatie, in het bijzonder ook over de prestaties en bruikbaarheid van de geleverde producten, evenals over DIN-, EURO- en andere normen worden alleen als zeker of gegarandeerd beschouwd, als we dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.

3. Technische wijzigingen in apparatuur en materialen in de zin van vooruitgang en kwaliteitsverbetering zijn voorbehouden.

4. Het technisch advies wordt naar ons beste weten en naar onze overtuiging gegeven, wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor onze adviesdiensten uit.

5. Als wij monsters aan de koper verstrekken, worden deze beschouwd als monsters van het product en niet als een garantie voor eigenschappen of garanties.

4 Leveringen en acceptatieplicht

1. Levertijden zijn alleen bindend als ze uitdrukkelijk door de leverancier zijn bevestigd. De levertijden, voor zover overeengekomen, beginnen na ontvangst van alle documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling en de aanbetaling, indien overeengekomen. Bij kennisgeving van gereedheid voor verzending, wordt de leveringstermijn in acht genomen als de verzending is vertraagd of onmogelijk is vanwege de fout van de leverancier.

2. In het geval van call-orders hebben we het recht om de volledige bestelhoeveelheid te laten produceren of sluiten. Verzoeken om wijzigingen kunnen niet meer in behandeling worden genomen na het plaatsen van de bestelling, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Als er geen vaste afspraken zijn gemaakt, kunnen afroepdatums en hoeveelheden alleen worden nageleefd in het kader van onze leverings- of productieopties. Als de goederen niet worden opgehaald in overeenstemming met het contract, hebben we het recht om ze te factureren zoals geleverd na het verstrijken van een redelijke respijtperiode.

3. Als een overeengekomen leveringstermijn niet wordt nageleefd als gevolg van de eigen schuld van de Leverancier, heeft de Koper het recht, behoudens verdere vorderingen uit te sluiten, schadevergoeding te eisen of de overeenkomst op te zeggen, met uitsluiting van verdere vorderingen. De vergoeding voor vertraging is beperkt tot maximaal 5 procent van het deel van de levering dat niet volgens het contract is uitgevoerd. Een ontslag wordt uitgesloten als de klant in gebreke blijft van aanvaarding. De besteller behoudt het bewijs van een hogere schade.

4. De verpakking is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt naar ons goeddunken verzonden. De Leverancier is gerechtigd, maar niet verplicht, leveringen te verzekeren in naam en voor rekening van de koper. De verpakking, bescherming en transporthulpmiddelen worden niet teruggenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit in strijd is met de wettelijke bepalingen. De verpakking wordt tegen kostprijs en eventuele bijkomende kosten in rekening gebracht.

5. Redelijke gedeeltelijke leveringen en redelijke afwijkingen van de bestelhoeveelheden tot plus / min 10 procent zijn toegestaan. Gedeeltelijke leveringen moeten afzonderlijk worden gedaan binnen de limieten vermeld in nr. 37 deadlines om te betalen. Als de klant de betaling van een gedeeltelijke levering vertraagt, kan de leverancier de verdere uitvoering van de levering opschorten tot betaling.

6. Als de leverancier akkoord gaat met een teruggave van de door hem geleverde goederen, moet deze in perfecte staat zijn. Voor verwerking worden aan de koper kosten in rekening gebracht ter hoogte van 10 procent van de factuurwaarde. In ieder geval gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper totdat de goederen bij de leverancier aankomen. Vracht- of verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

7.Als de koper zijn acceptatieverplichtingen niet nakomt, is de leverancier niet gebonden aan de bepalingen inzake zelfhulpverkopen, onverminderd andere rechten, en kan hij het leveringsitem in plaats daarvan door een privécontract verkopen na voorafgaande kennisgeving aan de koper.

5 Verzending en risico van overdracht

1. Tenzij anders overeengekomen, kiest de leverancier de verpakking, verzendwijze en verzendroute.

2. Het risico wordt overgedragen aan de klant, zelfs wanneer het kosteloos wordt verzonden bij het verlaten van de fabriek. Als de besteller verantwoordelijk is voor eventuele vertragingen bij het verzenden, wordt het risico al overgedragen met de mededeling van gereedheid voor verzending.

3. Op schriftelijk verzoek van de koper zijn de goederen op zijn kosten verzekerd tegen door hem te bepalen risico's.

4. De leverancier is niet verplicht een transportverzekering af te sluiten, zelfs niet in het geval van buitenlandse handel. In geval van beschadiging of verlies van de goederen op de transportroute, moet de koper de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen om zijn vorderingen te beschermen en moet hij onmiddellijk zorgen dat de vervoerder de balans opmaakt van de feiten.

6 Eigendomsvoorbehoud

1. Wij behouden ons de eigendom van de geleverde goederen tot volledige betaling van alle vorderingen uit het leveringscontract. We hebben het recht om de goederen terug te nemen als de klant zich in strijd met het contract gedraagt.

2. De koper is verplicht, zolang het eigendom niet aan hem is overgedragen, zorgvuldig om te gaan met de gekochte goederen. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade die voldoende is voor de vervangingswaarde.

3.Zolang het eigendom niet is overgedragen, moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als het geleverde object in beslag wordt genomen of wordt onderworpen aan andere interventies door derden. Tenzij de derde ons in staat is om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtszaak te betalen in overeenstemming met § 771 ZPO terug te betalen, de koper is aansprakelijk voor het verlies dat wij hebben geleden.

4. De klant heeft het recht om de gereserveerde goederen door te verkopen in de normale bedrijfsvoering. De koper wijst hierbij de vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de gereserveerde goederen aan ons toe voor het bedrag van het definitieve factuurbedrag dat met ons is overeengekomen (inclusief btw). Deze opdracht is van toepassing ongeacht of het gekochte artikel zonder of na verwerking is doorverkocht. De koper blijft bevoegd om de vordering ook na de overdracht te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft onaangetast. We zullen de vordering echter niet innen zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de ontvangen opbrengsten niet nakomt, niet in gebreke is en met name geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure of beëindiging van betalingen bestaat.

5. De be- en verwerking van het gekochte artikel door de koper wordt altijd namens ons en in opdracht namens ons genoemd. In dit geval gaat het recht van verwachting van de koper op het gekochte artikel door met het vernieuwde artikel. Als het gekochte artikel wordt verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven we op het moment van verwerking mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de objectieve waarde van ons gekochte artikel ten opzichte van de andere verwerkte artikelen. Hetzelfde geldt voor het geval van mengen. Als de vermenging op een zodanige manier plaatsvindt dat het item van de koper als het hoofditem moet worden beschouwd, wordt aangenomen dat de koper ons mede-eigendom naar rato toewijst en de resulterende enige eigendom of mede-eigendom voor ons veiligstelt. Om onze vorderingen tegen de koper veilig te stellen, wijst de koper ons ook die vorderingen toe die hem toekomen van een derde als gevolg van de combinatie van de gereserveerde goederen met een eigendom; We accepteren deze opdracht nu al.

7 Aansprakelijkheid voor gebreken

1. Als de koper een ondernemer is, zullen we in eerste instantie naar eigen goeddunken garantie bieden op defecten in de goederen door reparatie of vervanging.

2. Als de koper een consument is, heeft hij eerst de keuze of de daaropvolgende uitvoering moet worden uitgevoerd door reparatie of vervanging. We hebben echter het recht om het gekozen type aanvullende prestaties te weigeren, als dit alleen mogelijk is met onevenredige kosten en het andere type van de volgende prestaties zonder significante nadelen voor de consument blijft.

3. Als de aanvullende uitvoering mislukt, kan de koper naar keuze een vermindering van de vergoeding (vermindering) of annulering van het contract (intrekking) eisen. In geval van een kleine contractbreuk, met name in het geval van slechts kleine gebreken, heeft de besteller geen herroepingsrecht.

4. Ondernemers moeten ons binnen een termijn van 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte brengen van duidelijke gebreken, evenals verkeerde levering en onvolledigheid, anders is de garantie vorderingen uitgesloten. Verborgen gebreken moeten binnen 10 dagen na ontdekking worden gemeld. De ondernemer draagt de volledige bewijslast voor alle voorwaarden van de eisen, met name voor het defect zelf, voor het moment van ontdekking van het defect en voor de tijdigheid van de klacht.

5. Consumenten moeten ons schriftelijk op de hoogte stellen van duidelijke gebreken binnen een periode van twee maanden vanaf de datum waarop de staat van de goederen in strijd met het contract werd vastgesteld. Bepalend voor het behoud van de deadline is de toegang tot de informatie bij ons. Als de consument deze informatie niet verstrekt, vervallen de garantierechten twee maanden nadat hij het defect heeft ontdekt. Dit geldt niet voor de kwaadwilligheid van de leverancier.

6. De bewijslast voor het tijdstip van ontdekking van het gebrek ligt bij de gebruiker. Als de gebruiker werd aangespoord om het artikel te kopen door onjuiste verklaringen van de fabrikant, is de bewijslast van toepassing op zijn aankoopbeslissing. Voor gebruikte goederen draagt de gebruiker de bewijslast voor het gebrek aan het ding.

7. Voor ondernemers is de garantieperiode één jaar vanaf de levering van de goederen. Voor consumenten is de verjaringstermijn twee jaar vanaf de levering van de goederen. Voor gebruikte goederen is de verjaringstermijn één jaar vanaf de levering van de goederen. Dit is niet van toepassing als de klant ons niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van het defect.

8. Verdere vorderingen zijn uitgesloten. Dit geldt met name voor vorderingen tot vergoeding van schade die niet op de goederen zelf is opgetreden (gevolgschade).

9. Natuurlijke slijtage is in ieder geval uitgesloten van garantie. Dit is ook van toepassing als een derde een ongepaste interventie in het object van aankoop doet.

8 betalingsvoorwaarden

1. Alle betalingen moeten uitsluitend in EUR (Euro) aan de leverancier worden gedaan.

2. Tenzij anders overeengekomen, is de aankoopprijs voor leveringen of andere diensten betaalbaar binnen 8 dagen zonder aftrek na de factuurdatum.

3. Tenzij anders overeengekomen, moeten betalingen vooraf worden gedaan in de onlinewinkel. Pas na ontvangst van het volledige bedrag worden de goederen gereedgemaakt voor verzending.

9 Plaats van uitvoering en jurisdictie

1. De plaats van uitvoering voor alle leveringen en betalingen is 47559 Kranenburg.

2. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, inclusief wissels en cheques, is Kleve. We hebben ook het recht om de koper voor de rechtbank van zijn vestigingsplaats of woonplaats aan te klagen.

3. Het is uitsluitend Duits recht. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen (BGBl. 1989, p. 586) voor de Bondsrepubliek Duitsland (BGBl. 1990 p. 1477) is uitgesloten.

Vanaf oktober 2017