Colofon

Informatie over the exploitant volges § 5 Telemediengesetz

S-Polytec GmbH
Im Schlop 11
47559 Kranenburg
Duitsland

Telefoon:
+49 (0) 2826-308 905-0
E-Mail:
info@s-polytec.de
Gerichtsstand:
Amtsgericht Kleve
VAT-ID.:
DE815485008
Register:
HRB 12593

Verantwoordelijk voor de inhoud naar § 55 Abs. 2 RStV

S-Polytec GmbH
Im Schlop 11
47559 Kranenburg
Duitsland

Juridische vertegenwoordiging

Director:
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schröder

Aansprakelijkheidsuitsluiting

1. De inhoud van het online aanbod

1. De auteur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt. De auteur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van materiële of immateriële aard die is ontstaan door het gebruik of het niet gebruik van de aangeboden informatie, resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, in zoverre de auteur zich niet aantoonbaar schuldig maakt aan opzettelijke of grove nalatigheid.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten tot niets. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

1. Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (‘hyperlinks’), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou er alleen dan aansprakelijkheid kunnen ontstaan wanneer de auteur op de hoogte was van de inhoud en als van hem technisch en in alle redelijkheid en billijkheid verwacht kon worden het gebruik van onwettige inhoud te kunnen verhinderen.

2. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat ten tijde van het aanbrengen van de link geen illegale inhoud herkenbaar was op de pagina’s waarmee een link werd gelegd. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteursrechten van de gelinkte/verbonden pagina’s heeft de auteur geen enkele invloed. Derhalve distantieert hij zich hierbij nadrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s die na het aanbrengen van de link zijn veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen aanbod op het internet geplaatste links en verwijzingen, evenals voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, lijsten van links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe derden schriftelijke toegang kunnen hebben. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruik of niet gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de webpagina aansprakelijk waarnaar verwezen wordt en niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteurs- en merkenrecht

1. De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van het gebruikte grafische materiaal, documentaire geluidsmateriaal, videomateriaal en teksten in acht te nemen, gebruik te maken van door hem zelf samengesteld grafisch materiaal, documentair geluidsmateriaal, videomateriaal en teksten, of gebruik te maken van grafisch materiaal, documentair geluidsmateriaal, videomateriaal en teksten vrij van auteursrechten.

2. Alle binnen het online aanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken vallen volledig onder de bepalingen van het desbetreffende merkenrecht en het eigendomsrecht van de desbetreffende geregistreerde eigenaar. Louter en alleen op grond van de vermelding, mag er niet de conclusie worden getrokken dat het merkenrecht niet wordt beschermd door de rechten van derden.

3. Het copyright op gepubliceerde, door de auteur zelfgemaakte bijdragen berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijk grafisch materiaal, documentair geluidsmateriaal, videomateriaal en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacybescherming

1. n zoverre het op het internet aangeboden materiaal de mogelijkheid biedt persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te vullen, benut de gebruiker deze mogelijkheid uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruikmaken van en betalen voor alle aangeboden diensten is, voor zover technisch en in alle redelijkheid en billijkheid mogelijk, ook zonder opgave van dergelijke gegevens toegestaan, bijv. door het opgeven van geanonimiseerde gegevens of door het gebruik van een pseudoniem.

2. Het gebruik van de in kader van de colofon of in vergelijkbare verklaringen gepubliceerde contactgegevens, zoals adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor juridische stappen tegen de verzenders van zgn. spam-mail te ondernemen als zij in strijd met dit verbod handelen.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid maakt deel uit van het aanbod op het internet en is als zodanig op te vatten. In zoverre delen of individuele formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet meer geheel overeenkomen met de bestaande rechtspositie, blijven de inhoud en geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van kracht.

6. Informatie over beeldmaterial

1. Tenzij anders vermeld berust de rechten van het beeldmateriaal dat in deze pagina’s wordt gebruikt bij de exploitant van de website en/of de provider.